لورين و اد وارين

. اِد و لورن وارناین زوج با تحقیقات خود دریافتند که این عروسک هیچ زمانی توسط روح یککودک خردسال تسخیر نشده است، بلکه برعکس توسط یک روح شیطانی اشغال شده کهبا گفتن دروغ در مورد هویت خود، سعی در نزدیک شدن هر چه بیشتر به دخترها

2022-12-08
    ث قراءة في قافة الترفيه والمدينة العربية في الازمنة الحديثة
  1. وبگاه
  2. في الواقع ، لورين